Ilona Haasová

Nabízím individuální a párovou psychoterapii

Věnuji se převážně:

 • problematice týkající se zpracování emocí, úzkostem, depresím, panickým atakám, psychosomatickým obtížím (krizové životní situace, nejistota, nízké sebevědomí, hledání smyslu života, hledání opory a bezpečí a „umění“ odmítnout bez ublížení sobě nebo druhým)
 • problematice neplodnosti (zvládání letité bolesti, zpracování psychických aspektů, které se mohou podílet na problematickém otěhotnění) komplikacím v raném mateřství (zvládání hněvu, poporodní deprese, nejistota, vyčerpání, aj.).
 • vztahovým problémům ať už mezi partnery, tak i mezi jakýmikoli dvěma osobami (hledání kvalitní opory, důvěry a zájmu)

NA EMOCE ZAMĚŘENÁ PSYCHOTERAPIE EFT ( EMOTIONAL FOCUSED THERAPY)

Je založena na předpokladu, že lidské emoce jsou spojeny s lidskými potřebami a proto mají vrozený adaptivní potenciál, který pomáhá měnit problematické emoční stavy a hlavně mezilidské vztahy.

V určité fázi však mohou pocity, které jsou důsledkem nějakého prožitého traumatu nebo zanedbávání, začít být příliš bolestné, než abychom je dokázali snášet, a tehdy ztratí svou adaptivní funkci a mohou se proměnit v
destruktivní prožitky.

Emoční bolest se projevuje ve formě fyziologického napětí a směsi zneklidňujících pocitů a myšlenek, ve formě symptom úzkosti a deprese, lidé se mohou trápit starostmi nebo utkvělými představami, které jim nedovolují
usnout nebo způsobují napětí a vyčerpání, mohou zažívat panické ataky, bezmoc a beznaděj.

Emoční bolest se take projevuje prostřednictvím změn v kardiovaskulárním, endokrinním a imunitním systému, které organismus zpočátku mobilizují a uvádějí ho do stavu pohotovosti, a z dlouhodobějšího pohledu mají negativní dopad na naše celkové zdraví.

Prožívaná emoční bolest je reakcí na zranění, které brání naplnění základních lidských potřeb: lásky, bezpečí a uznání.

EFT si klade za cíl transformovat emoční bolest, formulovat nenaplněné potřeby a pečovat o ně.

Jde obvykle o krátkodobou léčbu (10-20 sezení).

Praxe

 • Stáž na Psychosomatické klinice, Patočkova 3, Praha 6.
 • Stáž v Centru asistované reprodukce Gennet, Praha 7.
 • Stáž v PL Bohnice, oddělení pro ženy, léčící se ze závislosti na návykových látkách (Pavilon 8)
 • Stáž v PL Bohnice, oddělení psychoterapeutické (pavilon 3), pozice kooterapeutky, vedení skupin s PhDr. Janem Kožnarem, CSc.
 • Spolupráce s OSPOD Praha 5 a porodnicí Motol na projektu „Upevňování citové vazby u maminek ze sociálně slabších rodin“. Pozice psychoterapeutky.
 • Spolupráce s neziskovou organizací „Cestou necestou, o.s.“, vzdělávací semináře pro pěstouny.
 • Stáž na PCP v Bohnicích, vedení skupin, relaxace, imaginace.

Ilona Haasová

Vzdělání

 • PVŠPS, jednooborová psychologie (denní studium)
 • Pětiletý psychoterapeutický výcvik, orientovaný daseinsanalyticky, akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP (pod vedením Mgr. Jakuba Zlámaného Ph.D. a PhDr. Daniely Wurstové
 • Komplexní vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii v daseinsanalytickém směru.
 • Výcvik v terapii zaměřené na emoce (Emotion Focused Therapy) pod vedením Prof. Leslie S. Greenberga, Ph.D. a Doc. Mgr. Ladislava Timuľáka, Ph.D.
 • Psycholog ve zdravotnictví s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR
  Člen Společnosti psychosomatické medicíny při České lékařské společnosti JEP
 • Dvouletý daseinsanalyticky orientovaný výcvik ve výkladu snů (pod vedením Doc. PhDr. Oldřicha Čálka, CSc.)

Semináře, kurzy

 • Seminář: Psychologie v porodnictví.
 • Seminář: „Daseinsanalýza v psychoterapeutické a poradenské praxi I,II,III“. ( Ph.D. J. Zlámaný)
 • Arteterapeutický , sebezkušenostně zaměřený seminář. ( PhDr. I. Hanušová, Ph.D.)
 • Seminář „Práce s dětskou a adolescenční skupinou“. (PhDr. Václava Masáková)
 • Kurz „Práce s časovou osou“ na SKT Liberec (PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Ladislav Chvála)
 • Kurz hypnózy I. (PhDr. Martin Dlabal, Ph.D.)
 • Arteterapeutický výcvik (krátkodobý). (Iva Ouhrabková)

Ceny

Psychoterapeutická sezení se platí, cena je 800 Kč za 1 hod individuální psychoterapie.

V případě párové terapie nebo poradenství je cena 1 400 Kč za 1 hod 45 min.

Psychologické vyšetření náhradní matky trvá cca 2 hod a cena je 2 000 Kč.

Psychoterapeutické poradenství po skypu … 800 Kč

Mgr. Ilona Haasová

 

ilona.haasova@seznam.cz

 775 316 193

SKYPE

Objednejte se

8 + 9 =

iNEOpsychoterapie

Eliášova 20
Praha 6